Print pagina

Raseigenschappen
Sweet Sensation® is een mutant van Doyenne du Comice en heeft daarmee ook de meeste eigenschappen van dit ras. De groei van het ras is 10-15% zwakker dan de groei van standaard Comice. De groei is iets sterker dan de groei van Conference. Het ras heeft naast een rode blos, ook een duidelijk rodere bast dan standaard Comice en een rode gloed op het blad. Dit maakt bomen zeer herkenbaar ten opzichte van standaard Comice. 
De kleur van Sweet Sensation® is rood gestreept op een groene, later gele achtergrond. De blos is voor de goed gekleurde peren circa 40-70%. De blos is sterk afhankelijk van de belichting van de peer. Hiermee moet in het plantsysteem rekening gehouden worden. Bij een goede belichting, waarbij eventueel nog een enkele peer onderuit de boom weg gedund wordt, is het mogelijk om 80-85% peren te telen die onder het Sweet Sensation kwaliteits label vallen. Sweet Sensation® is virusvrij. Virusvrij materiaal is in 2010 beschikbaar. Sweet Sensation® vraagt net als standaard Comice een ruime mate van kruisbestuiving.

De ervaringen tot nu toe laten een vergelijkbare gevoeligheid voor verruwing zien ten opzichte van standaard Comice, hoewel een lichte mate van verruwing iets meer verdekt wordt door de kleur. Sweet Sensation® is wat betreft pluktijdstip gelijk met de standaard Comice, dus grofweg 1 week later dan Conference. Tot nu toe zijn er geen positieve effecten gezien van doorplukken. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat Sweet Sensation® gedurende zijn gehele levensduur in één keer geplukt wordt. Let er wel op dat Sweet Sensation®, net als standaard Comice, gevoelig is voor plukbeschadigingen. Het heeft daarom veruit de voorkeur om een systeem te planten dat rechtstreeks in de voorraadbak geplukt kan worden. In smaaktesten komt duidelijk tot uiting dat Sweet Sensation een iets dunnere schil heeft, die gemakkelijker mee gegeten kan worden. Daarnaast is het vruchtvlees minder korrelig. Het suikergehalte van Sweet Sensation®  ligt op circa 12,5°Brix. In proeven bleek het suikergehalte duidelijk samen te hangen met de dracht. Gezien het belang van een optimaal smakende peer, is het van belang om niet te extreme producties te verlangen van een boom. Om deze reden lijkt  35 ton/ha een goede richtlijn.
 

Start van de aanplant
Gezien de zwakkere groei dan standaard Comice, is het van belang om de bomen, net als bij Conference, zeer goed te verzorgen rond de aanslag. Neem voorafgaande aan de inplant een grondmonster en vul in overleg met uw adviseur de tekorten aan. Zeker ingeval van een herinplant situatie, kan het wenselijk zijn om organische mest toe te dienen als bodemverbetering en om een krachtiger groei te creëren. Comice maakt gemakkelijk eigen wortels. Zorg er dus bij het planten voor dat de veredeling tenminste 5 centimeter boven de grond blijft. Gezien het nazakken van de bomen is het bij het planten zelfs beter om een veredelingshoogte van 10 centimeter na te streven. Voor een optimale aanslag, kan het beste vóór half december of na half april, bij een bodemtemperatuur van meer dan 12°C, geplant worden. Ingeval van een herinplant situatie of bij een late planting (na maart), is het advies om 5-7 liter potgrond (fruitbomengrond) toe te voegen in het plantgat. Dit wederom met als doel om de aanslag te verbeteren. Vooral bij een late planting is het van belang om de bomen voorafgaande aan het inplanten 2 dagen in het water te zetten, zodat ze zich vol kunnen zuigen met water. Na het planten is het belangrijk om de bomen aan te gieten met 5-10 liter water, zodat de grond in het plantgat goed rondom de wortels sluit. Na het aangieten, is het positief om de plantgaten af te dekken met een schep champignonmest. Dit voorkomt dat de plantgaten gemakkelijk uitdrogen.

Voor een goede aanslag is toepassing van fertigatie een groot voordeel. Fertigatie blijkt bij Comice nog grotere voordelen te hebben dan bij overige rassen, omdat het verdampingsniveau van Comice circa 50% hoger ligt dan van Conference en zelfs op het dubbele niveau ligt van appels. Indien Comice gedurende het groeiseizoen regelmatig vochttekorten ondervindt, zal er gemakkelijker verruwing optreden, maar zullen bovenal de bomen gevoeliger zijn voor beurtjarigheid. Indien fertigatie wordt aangelegd, dan is de keuze voor druppelaars op iedere 40-50 cm de beste keuze. Het is verplicht om in ieder geval één mogelijkheid tot watergift aan te leggen. Zonder de mogelijkheid van watergift, zal Sweet Sensation meer kans op beurtjaren hebben, waardoor de stabiliteit van productie duidelijk minder is.

Ook zorgt een goede watervoorziening ervoor dat meer peren in het 75-op maat traject vallen. Indien geen fertigatie wordt aangelegd, dan is het dus in ieder geval verplicht om beregening aan te leggen. Voordeel van beregening is onmiskenbaar de bescherming tegen nachtvorst en een ondersteunend effect voor de vlooienbestrijding. Nadeel is dat het met beregening moeilijker is om voldoende water onder de boom te krijgen en daarnaast kan beregening in de zomer ertoe leiden dat peren die tegen elkaar hangen iets meer verruwing ontwikkelen. Gezien deze beide nadelen, heeft fertigatie de voorkeur. Indien gefertigeerd wordt, dan hoeft natuurlijk na het planten geen handmatige bemesting toegediend te worden, maar kan volstaan worden met de kunstmestgift via de fertigatie. Indien niet gefertigeerd wordt, dan is het belangrijk om de bomen 1-2 keer met de hand aan te strooien. Welke meststoffen u het beste kunt gebruiken kunt u het beste bepalen in overleg met de teeltvoorlichter. 

Groei
De groei van Sweet Sensation®  is wat zwakker dan de normale Comice. Bij het planten en in de eerste jaren is het van groot belang om de bomen optimaal te verzorgen en op deze wijze snel het boomvolume vol te krijgen. Op de meeste gronden zal kwee C als onderstam het beste volstaan. Op zwakke gronden en gronden die sterke herinplantproblemen kennen, zal de keuze voor Kwee Adams een betere optie zijn. Van beide onderstammen zal in de komende jaren plantmateriaal beschikbaar zijn. Ondanks de zwakkere groei van Sweet Sensation® zal het toch op veel percelen voorkomen dat de groei op oudere leeftijd geremd moet worden. Normaliter zal een lichte mate van wortelsnoei afdoende zijn. Bij een sterke groei zal sterk wortel gesnoeid dienen te worden. Indien het perceel ook nog vrij beurtjarig is, dan is het zinvol om de groei in een draagjaar te remmen door middel van inzagen. Dit remt de groei en zorgt voor een doorbreking van het beurtjaar. Regalis wordt op Comice en dus ook op Sweet Sensation® normaliter afgeraden in verband met het nadelige effect op de bloemknopvorming. Regalis heeft alleen enig perspectief indien het in een jaar met weinig bloemknop gespoten wordt. Dit kan de rui enigszins afremmen en de bloemknopvorming juist iets reduceren, waardoor de bomen in het draagjaar met minder knop beginnen.

Plantsysteem
Het plantsysteem moet er sterk op gericht zijn dat de peren goed belicht hangen. Veelal zal gekozen worden voor een spil met één harttak op 80 110 centimeter, of een spil met twee koppen op 120-130 centimeter. Beide systemen functioneren goed. Het zal wel belangrijk zijn om uit te gaan van een beperkt aantal gesteltakken. In beide systemen is het voldoende om uiteindelijk slechts 4 gesteltakken te hebben. De rijafstand zal veelal op 3,25 meter gehouden worden. Vanwege de belichting is het positief om de harttak lang maar slank te houden en de gesteltakken ook relatief zeer slank.Voor de systemen met een dubbele harttak volstaat een traditionele 2 jarige NEuropese boom het beste. Voor de slanke spil volstaat de eenjarig vertakte Z-Europese boom het beste.

De laatste jaren zijn er bij Comice positieve ervaringen opgedaan met V-hagen. Dit systeem zal ook voor Sweet Sensation® goed kunnen functioneren. Het advies is echter wel om de takafstand op 55-60 centimeter te houden in plaats van de gebruikelijke 50 centimeter. Op deze wijze zal de belichting beter zijn. Voor een V-haag volstaat de traditionele 2 jarige boom het beste. Het is natuurlijk ook mogelijk om met snoerbeplantingen te werken. Ook bij dit systeem kunnen de peren allen goed belicht hangen. Ga hierbij uit van een iets wijder systeem dan gebruikelijk. Een goede richtlijn is 50-55 centimeter op de rij en 3 meter tussen de rijen. Voor snoeren volstaan lange eenjarige Z-Europese bomen het beste, waarbij vertakking iets minder van belang is, maar het wel belangrijk is dat de stammen voldoende dik zijn (15mm).

Snoei
De snoei bij Sweet Sensation®  is er sterk op gericht dat veel eenjarig hout wordt verwijderd, waarbij er een halve centimeter eenjarig hout blijft staan. Eenjarige scheuten met eindknoppen mogen, met mate, overigens blijven staan. Dit kan in het betreffende jaar productie geven, maar belangrijker nog, het zal in het jaar erna vrij gemakkelijk terugbekleden met bloemknop. Het doorknippen van Comice óp de bloemknop is zeer ongunstig voor de bloemknopvorming en wordt dus afgeraden. Het advies is om alleen op overgangen te snoeien. In de fase dat de bomen nog weinig vruchthout hebben, kan het zinvol zijn om enkele loze scheuten op de harttak te sparen. Dit geeft een snellere ontwikkeling van vruchthout en is daarom gewenst. Net als bij Conference is het van belang om aan het einde van de takken een groeipunt (klik) te maken.

Bestuiving
In diverse onderzoeken is aangetoond dat de zetting van Comice sterk afhankelijk is van de mate van bestuiving. Conference volstaat goed voor een rijenbestuiving. Het advies is om ingeval van rijenbestuiving één rij Conference op 4-5 rijen Comice na te streven. Bij verspreide bestuiving is het advies om tenminste 12-14% volwaardige bestuiverbomen na te streven. Dit houdt in dat één boom op 7-8 bomen een bestuiverboom is. Met sierbestuivers is tot nu toe bij Comice nog geen ervaring. In 2008 wordt hiermee voor de eerste keer bestuivingsonderzoek gedaan worden. Bij de traditionele bestuiverrassen is het advies om een laat bloeiend bestuiverras, zoals Concorde, te kiezen. Bij Concorde is het wel van belang om de bomen zeer rustig te houden, omdat er anders onvoldoende bloemknopvorming is. Gezien het feit dat ook bij verspreide bestuiving een hoog bestuivingspercentage nagestreefd wordt, lijkt het gunstiger om te kiezen voor rijenbestuiving met Conference. In noodgevallen kan er gebruik gemaakt worden van aanvullend stuifmeel. Met deze techniek zijn goede ervaringen opgedaan, maar de mate van werking blijft altijd afhankelijk van de vraag of de bijen goed op Comice vliegen. Dit varieert van jaar tot jaar. In Amerika bestaat de laatste jaren ervaring met het mechanisch uitbrengen van aanvullend stuifmeel. Dit zal ook in Nederland in 2008 proefsgewijs uitgeprobeerd worden.


Zetting
Naast de hoeveelheid bestuiving is het belangrijk om op Comice altijd de keuze te maken voor het gebruik van tenminste 2 sterke bijenvolken per hectare. Voor een goede zetting is het belangrijk om de hoeveelheid loze scheuten zo minimaal mogelijk te houden. Ook is het belangrijk om rond de bloei intensief bladvoeding te spuiten en ervoor te zorgen dat de vochtvoorziening optimaal is. Naast deze maatregelen kan het zinvol zijn om aan het begin van de bloei een bespuiting met 0,5-1,0 liter GA4/7 toe te passen. Als bij een zwakbloeiend gewas de groei na de bloei explosief doorzet, dan is het zinvol om een bespuiting met Regalis toe te passen. Hierbij moet echter wel bedacht worden dat Regalis juist op Comice zeer nadelig is voor de bloeiknopvorming.
 

Pluktijdstip
Voor Comice en dus ook voor Sweet Sensation®, zijn de pluktijdstippen parameter nog niet zo ver ontwikkeld als voor Conference. In het algemeen moet Comice voor de langere bewaring binnen 1 week na de einddatum van Conference geoogst worden. Veelal is de hardheid dan rond de 4,5 kg/cm². Voor de korte bewaring of directe afzet kan nog een kleine week later geoogst worden. Het suikergehalte van Comice is sterk afhankelijk van de dracht. Bij Sweet Sensation® zal het belangrijk zijn om een suikergehalte van tenminste 11,5°Brix te hebben bij de oogst. In de meeste jaren zal het ruim boven de 12°Brix kunnen liggen, maar in sommige jaren is dit moeilijk haalbaar, dus vandaar deze iets gematigde eis.

Bemesting
Na het plantjaar zal Sweet Sensation® een vrij normale bemesting vragen, die logischerwijs wat hoger mag zijn, zolang het boomvolume nog niet vol is. De diverse bemestingen hangen in eerste instantie af van blad- en grondmonsters. Dus een hele algemene lijn is niet te geven. Voor bemestingsadvies op maat verwijzen wij u naar uw teeltadviseur. 

Watergift.
De mate van waterbehoefte kan bepaald worden door de vochttoestand in de bodem te beoordelen. Dit kan visueel, door regelmatig met een grondboor te boren en te voelen of de grond nog goed vochtig is. Een minder omslachtige manier is het meten van de vochttoestand, door de zuigspanning van de grond te bepalen. Dit kan met behulp van Watermark sensoren. Deze sensoren worden gedurende het groeiseizoen wekelijks uitgelezen door de teler en geven zo een goede indicatie van de vochttoestand.
Zolang het volume nog niet vol is, moeten de bomen goed doorgroeien. Een optimale zuigspanning voor groei is 10-30kPa. Voor volgroeide bomen is de richtlijn dat de grond vanaf bloei tot 6 weken na de bloei optimaal vochtig moet zijn. Hetzelfde geldt voor de periode vanaf begin/half augustus. Een optimale vochttoestand komt ook nu weer neer op een zuigspanning van 10 30 kPa. Tussen deze periodes in mag de grond wat droger worden, dit bevordert het afsluiten van de groei. De zuigspanning mag dan oplopen tot 70-80 kPa. Deze zuigspanning geldt als gemiddelde van de totale worteldiepte. Comice verdampt circa 1,5x zoveel als Conference. De ervaring leert dat een gewas dat voldoende vocht tot zijn beschikking heeft, gemakkelijker bloemknopvorming geeft en ook een betere vruchtmaat en gladdere vruchten geeft. Vaak wordt de verdamping van Comice gedurende de bloei sterk onderschat. Hierdoor produceren de bloemen geen nectar en zijn ze dus niet aantrekkelijk voor bijen. Zoals al eerder is aangegeven, een goede vochtvoorziening is essentieel voor Comice en dus ook voor Sweet Sensation®. Indien op Sweet Sensation® druppelbevloeiing aangelegd wordt, dan is het advies om druppelaars op 40 cm te nemen. Als het om grotere blokken Sweet Sensation® en rijenbestuiving Conference gaat, dan kan het zinvol zijn om van de Conference rijen een apart blok te maken, zodat deze minder water kunnen krijgen dan de Comice.

N.B.: Bovenstaand is een samenvatting van het teeltconcept dat  is opgesteld door  Fruitconsult., Voor actuele gegevens adviseren wij u contact op te nemen met uw teeltadviseur. Teeltresultaten zijn en blijven voor risico van de teler.